• ฺBANNER
  • BANNER
  • BANNER
  • BANNER
  • BANNER

ตารางเรียน

วัน/เวลา 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
เสาร์ วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต     หลักเบี้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
อาทิตย์ สุนทรียภาพของชีวิต   กฎหมายธุรกิจ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

   
 
GO HOME